ಮುಖಪುಟ /ನಮ್ಮದೇವಾಲಯಗಳು  

ದೇವಾಲಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಭಂಡಾರ

ಚಾಮರಾಜನಗರ

 ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ

ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ

ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಹಿಮವದ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ಹುಲುಗಿನಮುರುಡಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ
ಹಂಗಳ ವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಗುಂಗ್ಲುಪೇಟೆ ವಿಜಯನಾರಾಯಣ  
     

 

ಮುಖಪುಟ /ನಮ್ಮದೇವಾಲಯಗಳು