ಮುಖಪುಟ /ನಮ್ಮದೇವಾಲಯಗಳು  

ದೇವಾಲಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಭಂಡಾರ

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಗದಗ ವೀರನಾರಾಯಣ

ಲಕ್ಕುಂಡಿ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಲಿಂಗನಗುಡಿ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಮಹಂತರ ಮಠ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗನ ಗುಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಮುಖಪುಟ /ನಮ್ಮದೇವಾಲಯಗಳು