ಮುಖಪುಟ /ನಮ್ಮದೇವಾಲಯಗಳು  

ದೇವಾಲಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಭಂಡಾರ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕದರಿಪುರ ಕಂಬದ  ನರಸಿಂಹ ಮುಳಬಾಗಲು ವಿಠ್ಠಲ ನಾರಾಯಣ ಗರುಡ ದೇವಾಲಯ
ಆವನಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠ ಕೋಲಾರಮ್ಮ ಕುರುಡುಮಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ

ವಕ್ಕಲೇರಿಯ ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವರ

ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ 

ಮೂಲಧಾರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

 ಬಂಗಾರ ತಿರುಪತಿ

ಆವನಿ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ

 ಕೋಟಿ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ

ಅಂತರಗಂಗೆ

ಮುಳಬಾಗಲು ಆಂಜನೇಯ

ಕುರುಡುಮಲೆ ಗಣೇಶ

 

ಮುಖಪುಟ /ನಮ್ಮದೇವಾಲಯಗಳು